หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร1) 08:59:00 - 22 ต.ค. 2563
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร1) 08:58:00 - 22 ต.ค. 2563
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (มิถุนายน-กรกฏาคม2... 22:14:00 - 03 ก.ย. 2563
4 . ประกาศทั่วไป EB11แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่... 20:49:00 - 03 ก.ย. 2563
5 . ประกาศทั่วไป EB10แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่... 20:30:00 - 03 ก.ย. 2563
6 . ประกาศทั่วไป EB17 รายงานผลการกำกับติดตาม ตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตัดยอดร... 19:52:00 - 03 ก.ย. 2563
7 . ประกาศทั่วไป EB24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริย... 19:02:00 - 03 ก.ย. 2563
8 . ประกาศทั่วไป EB 24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแ... 18:26:00 - 03 ก.ย. 2563
9 . ประกาศทั่วไป EB 16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบที่ 2 15:53:00 - 03 ก.ย. 2563
10 . ประกาศทั่วไป EB25 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen... 16:50:00 - 02 ก.ย. 2563
11 . ประกาศทั่วไป EB 25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามค... 16:42:00 - 02 ก.ย. 2563
12 . ประกาศทั่วไป EB21 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ และ Print screen รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้อ... 16:31:00 - 02 ก.ย. 2563
13 . ประกาศทั่วไป EB21รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ 2 (ไตรมา... 16:19:00 - 02 ก.ย. 2563
14 . ประกาศทั่วไป EB12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ... 15:59:00 - 02 ก.ย. 2563
15 . ประกาศทั่วไป EB12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ... 15:40:00 - 02 ก.ย. 2563
16 . ประกาศทั่วไป EB 12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ... 15:32:00 - 02 ก.ย. 2563
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ส่วนที่ 3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดจัดซื้อจัดจ... 14:46:00 - 02 ก.ย. 2563
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site (ไตรมาส4) 13:58:00 - 02 ก.ย. 2563
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 12:00:00 - 02 ก.ย. 2563
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 11:58:00 - 02 ก.ย. 2563
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 11:56:00 - 02 ก.ย. 2563
22 . ประกาศทั่วไป EB 16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทัวไป รอบที่ 2 15:56:00 - 31 ส.ค. 2563
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ส่วนที่2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 15:16:00 - 31 ส.ค. 2563
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร1) 09:36:00 - 20 ส.ค. 2563
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร1) 09:33:00 - 20 ส.ค. 2563
26 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 11:39:00 - 08 ก.ค 2563
27 . ประกาศทั่วไป EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2563 รอบที่ ... 15:34:00 - 18 มิ.ย. 2563
28 . ประกาศทั่วไป EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2563 รอบที่ ... 15:33:00 - 18 มิ.ย. 2563
29 . ประกาศทั่วไป EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2563 รอบที่ ... 15:31:00 - 18 มิ.ย. 2563
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส3) 13:36:00 - 18 มิ.ย. 2563
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส3) 13:34:00 - 18 มิ.ย. 2563
32 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:50:00 - 17 มิ.ย. 2563
33 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:49:00 - 17 มิ.ย. 2563
34 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:49:00 - 17 มิ.ย. 2563
35 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:48:00 - 17 มิ.ย. 2563
36 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:47:00 - 17 มิ.ย. 2563
37 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:47:00 - 17 มิ.ย. 2563
38 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:38:00 - 17 มิ.ย. 2563
39 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:37:00 - 17 มิ.ย. 2563
40 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:37:00 - 17 มิ.ย. 2563
41 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:36:00 - 17 มิ.ย. 2563
42 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:36:00 - 17 มิ.ย. 2563
43 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:35:00 - 17 มิ.ย. 2563
44 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:33:00 - 17 มิ.ย. 2563
45 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:22:00 - 17 มิ.ย. 2563
46 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:22:00 - 17 มิ.ย. 2563
47 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:21:00 - 17 มิ.ย. 2563
48 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:20:00 - 17 มิ.ย. 2563
49 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:20:00 - 17 มิ.ย. 2563
50 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:18:00 - 17 มิ.ย. 2563
51 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ... 13:13:00 - 12 มิ.ย. 2563
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ส่วนที่3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3) 18:01:00 - 11 มิ.ย. 2563
53 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:52:00 - 11 มิ.ย. 2563
54 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:51:00 - 11 มิ.ย. 2563
55 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:50:00 - 11 มิ.ย. 2563
56 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:48:00 - 11 มิ.ย. 2563
57 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:47:00 - 11 มิ.ย. 2563
58 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:46:00 - 11 มิ.ย. 2563
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงินสูงสุด ไตรมาส 3 ปีงบปร... 19:47:00 - 10 มิ.ย. 2563
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.1เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงิน 5,000.-บาท ขึ้นไป ไตรม... 19:45:00 - 10 มิ.ย. 2563
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563(1 มีนาคม 2563 - 31 พฤ... 18:33:00 - 10 มิ.ย. 2563
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) 16:10:00 - 10 มิ.ย. 2563
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) 16:10:00 - 10 มิ.ย. 2563
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) 16:09:00 - 10 มิ.ย. 2563
65 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลสะเมิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ... 13:48:00 - 15 พ.ค. 2563
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 10:45:00 - 22 ม.ย. 2563
67 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 15:00:00 - 14 มี.ค. 2563
68 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:54:00 - 14 มี.ค. 2563
69 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:53:00 - 14 มี.ค. 2563
70 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:53:00 - 14 มี.ค. 2563
71 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:52:00 - 14 มี.ค. 2563
72 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:50:00 - 14 มี.ค. 2563
73 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:36:00 - 14 มี.ค. 2563
74 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:19:00 - 14 มี.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:18:00 - 14 มี.ค. 2563
76 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:18:00 - 14 มี.ค. 2563
77 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:16:00 - 14 มี.ค. 2563
78 . ประกาศทั่วไป EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:52:00 - 14 มี.ค. 2563
79 . ประกาศทั่วไป EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:33:00 - 14 มี.ค. 2563
80 . ประกาศทั่วไป EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:32:00 - 14 มี.ค. 2563
81 . ประกาศทั่วไป EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:31:00 - 14 มี.ค. 2563
82 . ประกาศทั่วไป EB18การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:30:00 - 14 มี.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป EB24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริย... 20:58:00 - 13 มี.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป EB24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ... 20:56:00 - 13 มี.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป EB23 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร... 19:20:00 - 13 มี.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมา... 19:05:00 - 13 มี.ค. 2563
87 . ประกาศทั่วไป EB23การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ... 19:03:00 - 13 มี.ค. 2563
88 . ประกาศทั่วไป EB23การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมา... 19:00:00 - 13 มี.ค. 2563
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) 18:23:00 - 13 มี.ค. 2563
90 . ประกาศทั่วไป EB 12การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (รอบที่... 16:37:00 - 13 มี.ค. 2563
91 . ประกาศทั่วไป EB 12การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (รอบที่... 16:35:00 - 13 มี.ค. 2563
92 . ประกาศทั่วไป EB 12การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (รอบที่... 16:33:00 - 13 มี.ค. 2563
93 . ประกาศทั่วไป EB9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะเมิง 13:58:00 - 13 มี.ค. 2563
94 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8. คู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน 13:23:00 - 13 มี.ค. 2563
95 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 11:47:00 - 13 มี.ค. 2563
96 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้... 11:35:00 - 13 มี.ค. 2563
97 . ประกาศทั่วไป EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 10:50:00 - 13 มี.ค. 2563
98 . ประกาศทั่วไป EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 10:43:00 - 13 มี.ค. 2563
99 . ประกาศทั่วไป EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 10:39:00 - 13 มี.ค. 2563
100 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:55:00 - 13 มี.ค. 2563
101 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:55:00 - 13 มี.ค. 2563
102 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:53:00 - 13 มี.ค. 2563
103 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:53:00 - 13 มี.ค. 2563
104 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:49:00 - 13 มี.ค. 2563
105 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:52:00 - 10 มี.ค. 2563
106 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:30:00 - 10 มี.ค. 2563
107 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:29:00 - 10 มี.ค. 2563
108 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:29:00 - 10 มี.ค. 2563
109 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:27:00 - 10 มี.ค. 2563
110 . ประกาศทั่วไป EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผน... 10:14:00 - 06 มี.ค. 2563
111 . ประกาศทั่วไป EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผน... 09:53:00 - 06 มี.ค. 2563
112 . ประกาศทั่วไป EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผ... 09:45:00 - 06 มี.ค. 2563
113 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 18:07:00 - 05 มี.ค. 2563
114 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 17:55:00 - 05 มี.ค. 2563
115 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 17:54:00 - 05 มี.ค. 2563
116 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 17:54:00 - 05 มี.ค. 2563
117 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 17:52:00 - 05 มี.ค. 2563
118 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 13:55:00 - 05 มี.ค. 2563
119 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 12:01:00 - 05 มี.ค. 2563
120 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 12:00:00 - 05 มี.ค. 2563
121 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:41:00 - 04 มี.ค. 2563
122 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:40:00 - 04 มี.ค. 2563
123 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:40:00 - 04 มี.ค. 2563
124 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:39:00 - 04 มี.ค. 2563
125 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:38:00 - 04 มี.ค. 2563
126 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:38:00 - 04 มี.ค. 2563
127 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:37:00 - 04 มี.ค. 2563
128 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:36:00 - 04 มี.ค. 2563
129 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:35:00 - 04 มี.ค. 2563
130 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.11จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 13:47:00 - 01 มี.ค. 2563
131 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13:41:00 - 01 มี.ค. 2563
132 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปล... 13:39:00 - 01 มี.ค. 2563
133 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 13:38:00 - 01 มี.ค. 2563
134 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 13:35:00 - 01 มี.ค. 2563
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100,000บ... 13:42:00 - 28 ก.พ. 2563
136 . ประกาศทั่วไป EB 11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของโรงพยาบา... 11:31:00 - 28 ก.พ. 2563
137 . ประกาศทั่วไป EB 11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของโรงพยาบา... 11:28:00 - 28 ก.พ. 2563
138 . ประกาศทั่วไป EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของโรงพยาบาลสะเมิง 08:58:00 - 28 ก.พ. 2563
139 . ประกาศทั่วไป EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของโรงพยาบาลสะเมิง 08:55:00 - 28 ก.พ. 2563
140 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:52:00 - 27 ก.พ. 2563
141 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:51:00 - 27 ก.พ. 2563
142 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:49:00 - 27 ก.พ. 2563
143 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:49:00 - 27 ก.พ. 2563
144 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:48:00 - 27 ก.พ. 2563
145 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:46:00 - 27 ก.พ. 2563
146 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:45:00 - 27 ก.พ. 2563
147 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:42:00 - 27 ก.พ. 2563
148 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:40:00 - 27 ก.พ. 2563
149 . ประกาศทั่วไป EB14 ขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อช้าราช... 17:29:00 - 26 ก.พ. 2563
150 . ประกาศทั่วไป EB14 ขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อช้าราช... 17:27:00 - 26 ก.พ. 2563
151 . ประกาศทั่วไป EB14 ขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อช้าราช... 17:25:00 - 26 ก.พ. 2563
152 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 16:03:00 - 25 ก.พ. 2563
153 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 15:44:00 - 25 ก.พ. 2563
154 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 15:43:00 - 25 ก.พ. 2563
155 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 15:43:00 - 25 ก.พ. 2563
156 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 15:40:00 - 25 ก.พ. 2563
157 . ประกาศทั่วไป EB 15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประมาณ 2563 14:56:00 - 25 ก.พ. 2563
158 . ประกาศทั่วไป EB 15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประมาณ 2563 14:51:00 - 25 ก.พ. 2563
159 . ประกาศทั่วไป EB 15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประมาณ 2563 14:50:00 - 25 ก.พ. 2563
160 . ประกาศทั่วไป EB 15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประมาณ 2563 14:47:00 - 25 ก.พ. 2563
161 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 14:27:00 - 25 ก.พ. 2563
162 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 13:48:00 - 25 ก.พ. 2563
163 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 13:47:00 - 25 ก.พ. 2563
164 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 13:43:00 - 25 ก.พ. 2563
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) 16:46:00 - 24 ก.พ. 2563
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) 16:32:00 - 24 ก.พ. 2563
167 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:29:00 - 16 ธ.ค. 2562
168 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:28:00 - 16 ธ.ค. 2562
169 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:26:00 - 16 ธ.ค. 2562
170 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:07:00 - 16 ธ.ค. 2562
171 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 16:08:00 - 13 ธ.ค. 2562
172 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:57:00 - 13 ธ.ค. 2562
173 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:52:00 - 13 ธ.ค. 2562
174 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:51:00 - 13 ธ.ค. 2562
175 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:43:00 - 13 ธ.ค. 2562
176 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2562 15:27:00 - 13 ธ.ค. 2562
177 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2562 15:01:00 - 13 ธ.ค. 2562
178 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2562 14:58:00 - 13 ธ.ค. 2562
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) 15:37:00 - 12 ธ.ค. 2562
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) 15:34:00 - 12 ธ.ค. 2562
183 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ข... 11:01:00 - 23 ก.ย. 2562
184 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขั... 16:01:00 - 17 ก.ย. 2562
185 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน มิถุนายน 2562 15:04:00 - 09 ส.ค. 2562
186 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน เมษายน 2562 15:03:00 - 09 ส.ค. 2562
187 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน พฤษภาคม 2562 15:03:00 - 09 ส.ค. 2562
188 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน มีนาคม 2562 14:49:00 - 09 ส.ค. 2562
189 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปรอบ6เดือน (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562... 13:34:00 - 09 ส.ค. 2562
190 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ6เดือน (มีนาคม 2562-กรกฎา... 13:32:00 - 09 ส.ค. 2562
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09:48:00 - 25 ก.ค 2562
194 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลสะเมิง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญช... 16:27:00 - 03 ก.ค 2562
195 . ประกาศทั่วไป นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง 13:24:00 - 21 มิ.ย. 2562
196 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาร... 13:04:00 - 21 มิ.ย. 2562
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 21:41:00 - 20 มิ.ย. 2562
198 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 21:32:00 - 20 มิ.ย. 2562
199 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาร... 20:35:00 - 18 มิ.ย. 2562
200 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด กุมภาพันธ์ 2562.pdf 15:09:00 - 15 มิ.ย. 2562
201 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด ธันวาคม 2561.pdf 15:05:00 - 15 มิ.ย. 2562
202 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด มกราคม 2562.pdf 15:05:00 - 15 มิ.ย. 2562
203 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด พฤศจิกายน 2561.pdf 15:02:00 - 15 มิ.ย. 2562
204 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวดตุลาคม 2561.pdf 15:01:00 - 15 มิ.ย. 2562
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) 15:15:00 - 14 มิ.ย. 2562
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
208 . ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลสะเมิง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ... 10:23:00 - 04 มิ.ย. 2562
209 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ว... 19:03:00 - 28 มี.ค. 2562
210 . ประกาศทั่วไป คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance โรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประม... 10:43:00 - 13 มี.ค. 2562
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) 15:07:00 - 12 มี.ค. 2562
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (สขร.1) 14:57:00 - 12 มี.ค. 2562
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) 14:41:00 - 12 มี.ค. 2562
214 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสะเมิง 14:41:00 - 08 มี.ค. 2562
215 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน 09:54:00 - 01 มี.ค. 2562
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุ... 13:28:00 - 25 ธ.ค. 2561
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแล... 13:33:00 - 24 ธ.ค. 2561
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 14:38:00 - 20 ธ.ค. 2561
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้... 14:22:00 - 20 ธ.ค. 2561
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10:03:00 - 20 ธ.ค. 2561
221 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1) 09:36:00 - 20 ธ.ค. 2561
222 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (สขร.1) 14:02:00 - 04 ธ.ค. 2561
223 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย 15:04:00 - 29 พ.ย. 2561
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14:46:00 - 09 พ.ย. 2561
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผล เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 15:27:00 - 22 ส.ค. 2561
226 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:26:00 - 04 ก.ค 2561
227 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:25:00 - 06 มิ.ย. 2561
228 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:21:00 - 03 พ.ค. 2561
229 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:19:00 - 05 ม.ย. 2561
230 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องนึ่ง 700 ลิตร 15:15:00 - 05 ก.พ. 2561
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 15:09:00 - 01 ก.พ. 2561
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด 15:08:00 - 01 ก.พ. 2561
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ชม. 118 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซิ้อสั่งจ้าง 15:06:00 - 01 ก.พ. 2561
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 15:05:00 - 01 ก.พ. 2561
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะรถยนต์ toyota 14:51:00 - 25 ธ.ค. 2560
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ nisson 14:49:00 - 20 ธ.ค. 2560
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ 13:52:00 - 24 พ.ย. 2560
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา