หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป EB20 ขบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติ... 12:03:00 - 02 ก.ย. 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ไตรม... 10:42:00 - 02 ก.ย. 2564
3 . ประกาศทั่วไป EB18 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการท... 10:41:00 - 02 ก.ย. 2564
4 . ประกาศทั่วไป EB18 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริแล... 10:34:00 - 02 ก.ย. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส4 10:31:00 - 02 ก.ย. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 (สขร1) 10:30:00 - 02 ก.ย. 2564
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่4) ชุดที่1 13:32:00 - 01 ก.ย. 2564
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่4) ชุดที่2 13:32:00 - 01 ก.ย. 2564
9 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 2.2 นังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน... 19:39:00 - 31 ส.ค. 2564
10 . ประกาศทั่วไป EB18 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริย... 19:38:00 - 31 ส.ค. 2564
11 . ประกาศทั่วไป EB18 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริย... 19:38:00 - 31 ส.ค. 2564
12 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนช... 19:37:00 - 31 ส.ค. 2564
13 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ4 บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามและรายงานผลตามประกาศมาตรการป้องกันการร... 19:29:00 - 31 ส.ค. 2564
14 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 รอบ ... 19:19:00 - 31 ส.ค. 2564
15 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ... 19:18:00 - 31 ส.ค. 2564
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร1) 10:47:00 - 11 ส.ค. 2564
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร1) 10:38:00 - 11 ส.ค. 2564
18 . ประกาศทั่วไป ประกาศแนวปฏิบัติในการแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมคัดเลือกรายการยาเข้าบัญช... 13:55:00 - 06 ส.ค. 2564
19 . ประกาศทั่วไป EB8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคคลากรในหน่วยงานดีเด่นและดีมา... 10:46:00 - 14 มิ.ย. 2564
20 . ประกาศทั่วไป EB8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคคลากรในหน่วยงานดีเด่นและดีมา... 10:43:00 - 14 มิ.ย. 2564
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (1-10มิถุนายน 2564) (สขร1) 10:22:00 - 14 มิ.ย. 2564
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ9.3รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ... 10:19:00 - 14 มิ.ย. 2564
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส3 10:12:00 - 14 มิ.ย. 2564
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 24... 10:10:00 - 14 มิ.ย. 2564
25 . ประกาศทั่วไป EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 16:23:00 - 11 มิ.ย. 2564
26 . ประกาศทั่วไป EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 15:51:00 - 11 มิ.ย. 2564
27 . ประกาศทั่วไป EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 15:51:00 - 11 มิ.ย. 2564
28 . ประกาศทั่วไป EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 15:48:00 - 11 มิ.ย. 2564
29 . ประกาศทั่วไป EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 15:47:00 - 11 มิ.ย. 2564
30 . ประกาศทั่วไป EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 15:45:00 - 11 มิ.ย. 2564
31 . ประกาศทั่วไป EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 15:44:00 - 11 มิ.ย. 2564
32 . ประกาศทั่วไป EB12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 15:42:00 - 11 มิ.ย. 2564
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่3) ชุดที่ 2 15:38:00 - 11 มิ.ย. 2564
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่3) ชุดที่1 15:33:00 - 11 มิ.ย. 2564
35 . ประกาศทั่วไป EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอ... 15:09:00 - 11 มิ.ย. 2564
36 . ประกาศทั่วไป EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอ... 15:06:00 - 11 มิ.ย. 2564
37 . ประกาศทั่วไป EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอ... 15:05:00 - 11 มิ.ย. 2564
38 . ประกาศทั่วไป EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอ... 15:04:00 - 11 มิ.ย. 2564
39 . ประกาศทั่วไป EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอ... 15:03:00 - 11 มิ.ย. 2564
40 . ประกาศทั่วไป EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอ... 15:02:00 - 11 มิ.ย. 2564
41 . ประกาศทั่วไป EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอ... 15:00:00 - 11 มิ.ย. 2564
42 . ประกาศทั่วไป EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:51:00 - 11 มิ.ย. 2564
43 . ประกาศทั่วไป EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:40:00 - 11 มิ.ย. 2564
44 . ประกาศทั่วไป EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:36:00 - 11 มิ.ย. 2564
45 . ประกาศทั่วไป EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:35:00 - 11 มิ.ย. 2564
46 . ประกาศทั่วไป EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:34:00 - 11 มิ.ย. 2564
47 . ประกาศทั่วไป EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:33:00 - 11 มิ.ย. 2564
48 . ประกาศทั่วไป EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13:11:00 - 11 มิ.ย. 2564
49 . ประกาศทั่วไป EB9 หน่วยงานมีการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและ... 11:57:00 - 11 มิ.ย. 2564
50 . ประกาศทั่วไป EB9 หน่วยงานมีการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและ... 11:49:00 - 11 มิ.ย. 2564
51 . ประกาศทั่วไป EB9 หน่วยงานมีการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและ... 11:41:00 - 11 มิ.ย. 2564
52 . ประกาศทั่วไป EB9 หน่วยงานมีการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและ... 11:35:00 - 11 มิ.ย. 2564
53 . ประกาศทั่วไป EB9 หน่วยงานมีการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและ... 11:35:00 - 11 มิ.ย. 2564
54 . ประกาศทั่วไป EB9 หน่วยงานมีการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและ... 11:34:00 - 11 มิ.ย. 2564
55 . ประกาศทั่วไป EB9 หน่วยงานมีการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและ... 11:30:00 - 11 มิ.ย. 2564
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร1) 17:38:00 - 09 มิ.ย. 2564
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร1) 11:35:00 - 19 พ.ค. 2564
58 . ประกาศทั่วไป EB7 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต... 10:26:00 - 19 พ.ค. 2564
59 . ประกาศทั่วไป EB7 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต... 10:23:00 - 19 พ.ค. 2564
60 . ประกาศทั่วไป EB7 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต... 10:21:00 - 19 พ.ค. 2564
61 . ประกาศทั่วไป EB7 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต... 10:16:00 - 19 พ.ค. 2564
62 . ประกาศทั่วไป EB7 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต... 10:02:00 - 19 พ.ค. 2564
63 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ2 คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 21:44:00 - 15 มี.ค. 2564
64 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ... 21:35:00 - 15 มี.ค. 2564
65 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่... 21:34:00 - 15 มี.ค. 2564
66 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 21:34:00 - 15 มี.ค. 2564
67 . ประกาศทั่วไป EB19ข้อ1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประ... 21:33:00 - 15 มี.ค. 2564
68 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการป... 19:26:00 - 15 มี.ค. 2564
69 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 19:25:00 - 15 มี.ค. 2564
70 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้อ... 18:40:00 - 15 มี.ค. 2564
71 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย... 18:27:00 - 15 มี.ค. 2564
72 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 17:23:00 - 15 มี.ค. 2564
73 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 17:23:00 - 15 มี.ค. 2564
74 . ประกาศทั่วไป EB15ข้อ2มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช... 17:22:00 - 15 มี.ค. 2564
75 . ประกาศทั่วไป EB15 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ... 17:20:00 - 15 มี.ค. 2564
76 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 17:15:00 - 15 มี.ค. 2564
77 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของ... 17:14:00 - 15 มี.ค. 2564
78 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใ... 17:13:00 - 15 มี.ค. 2564
79 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ... 17:09:00 - 15 มี.ค. 2564
80 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหารล่วงละเมิดหรือคุกคามทา... 16:43:00 - 15 มี.ค. 2564
81 . ประกาศทั่วไป EB6ข้อ2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.... 14:35:00 - 12 มี.ค. 2564
82 . ประกาศทั่วไป EB6 ข้อ1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วย... 14:30:00 - 12 มี.ค. 2564
83 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละ... 11:43:00 - 12 มี.ค. 2564
84 . ประกาศทั่วไป EB24ข้อ 3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน... 11:42:00 - 12 มี.ค. 2564
85 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 2ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในก... 11:41:00 - 12 มี.ค. 2564
86 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด... 11:38:00 - 12 มี.ค. 2564
87 . ประกาศทั่วไป EB18ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน... 21:15:00 - 11 มี.ค. 2564
88 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริย... 21:14:00 - 11 มี.ค. 2564
89 . ประกาศทั่วไป EB18ข้อ แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของช... 21:13:00 - 11 มี.ค. 2564
90 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนช... 21:12:00 - 11 มี.ค. 2564
91 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามกา... 21:10:00 - 11 มี.ค. 2564
92 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 1.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน... 21:06:00 - 11 มี.ค. 2564
93 . ประกาศทั่วไป EB17แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21:04:00 - 11 มี.ค. 2564
94 . ประกาศทั่วไป EB17แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสะเมิง ประจำปีงบป... 21:02:00 - 11 มี.ค. 2564
95 . ประกาศทั่วไป EB17บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเห็นชอบและลงนามในแผนฯปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอเผยแ... 21:01:00 - 11 มี.ค. 2564
96 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ4 บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามและรายงานผลตามประกาศมาตรการป้องกันการร... 20:10:00 - 11 มี.ค. 2564
97 . ประกาศทั่วไป EB 10 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางร้องเรียนของโรงพยาบาลสะเมิง 20:01:00 - 11 มี.ค. 2564
98 . ประกาศทั่วไป หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯรอบที่2ปีงบประมาณ2563(เมษายน 63-กันยายน 63) 19:53:00 - 11 มี.ค. 2564
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตำามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2... 19:28:00 - 11 มี.ค. 2564
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่2) 19:27:00 - 11 มี.ค. 2564
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกิน100,000บาท (ไตรมาสที่2) 19:27:00 - 11 มี.ค. 2564
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตำามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส2(1... 19:08:00 - 11 มี.ค. 2564
103 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน... 18:02:00 - 11 มี.ค. 2564
104 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 6 เดือน(1ตุลาคม 2563-10 ม... 18:00:00 - 11 มี.ค. 2564
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564(1-10 มีนาคม 2564) (แบบสขร.1) 17:45:00 - 11 มี.ค. 2564
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบสขร.1) 10:15:00 - 09 มี.ค. 2564
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB5ข้อ1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯและขออนุญาตเผยแพร่ฯ 10:15:00 - 09 มี.ค. 2564
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (แบบสขร.1) 10:12:00 - 09 มี.ค. 2564
109 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ3หลักฐานการแจ้งเวียนประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบ... 19:37:00 - 08 มี.ค. 2564
110 . ประกาศทั่วไป EB13ข้อ2ประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลสะเมิง 19:36:00 - 08 มี.ค. 2564
111 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ1บันทึกข้อความลงนามในประกาศกำหนดมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบนทุกประเภ... 19:33:00 - 08 มี.ค. 2564
112 . ประกาศทั่วไป EB16แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสะเมิง 10:00:00 - 16 ก.พ. 2564
113 . ประกาศทั่วไป EB16 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง 09:56:00 - 16 ก.พ. 2564
114 . ประกาศทั่วไป EB16 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารฯ โรงพยาบาลสะเมิง 09:55:00 - 16 ก.พ. 2564
115 . ประกาศทั่วไป EB16 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารฯ 09:52:00 - 16 ก.พ. 2564
116 . ประกาศทั่วไป EB10คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสะเมิง 15:42:00 - 08 ก.พ. 2564
117 . ประกาศทั่วไป EB10คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่... 15:38:00 - 08 ก.พ. 2564
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการ คพสอ.สะเมิง ปีงบประมาณ 2564) 16:38:00 - 19 ม.ค. 2564
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563(สขร 1) 09:52:00 - 07 ม.ค. 2564
120 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ3การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 10:53:00 - 23 ธ.ค. 2563
121 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ4การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 256... 10:34:00 - 23 ธ.ค. 2563
122 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ2นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน 10:26:00 - 23 ธ.ค. 2563
123 . ประกาศทั่วไป EB2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ข้อ2 10:26:00 - 23 ธ.ค. 2563
124 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.2นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง 10:04:00 - 23 ธ.ค. 2563
125 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.1ข้อมูลคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง 20:06:00 - 22 ธ.ค. 2563
126 . ประกาศทั่วไป EB2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ข้อ4 18:54:00 - 22 ธ.ค. 2563
127 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ4แผนการใช้จ่ยงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 18:50:00 - 22 ธ.ค. 2563
128 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยน MOPH 16:45:00 - 22 ธ.ค. 2563
129 . ประกาศทั่วไป EB2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ข้อ10 15:51:00 - 22 ธ.ค. 2563
130 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ10 (Flow chart) ตามภารกิจสนับสนุน 15:50:00 - 22 ธ.ค. 2563
131 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ10 (Flow chart) ตามภารกิจหลัก 15:49:00 - 22 ธ.ค. 2563
132 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ10คู่มือการปฏิบัติงาน IPD 15:48:00 - 22 ธ.ค. 2563
133 . ประกาศทั่วไป EB2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ข้อ3 15:45:00 - 22 ธ.ค. 2563
134 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ3 แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15:41:00 - 22 ธ.ค. 2563
135 . ประกาศทั่วไป EB2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ข้อ1 15:35:00 - 22 ธ.ค. 2563
136 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.15จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 15:26:00 - 22 ธ.ค. 2563
137 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.14อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2564 15:24:00 - 22 ธ.ค. 2563
138 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ13ข้อบังคับสำนักงงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯพ.ศ.2560 15:22:00 - 22 ธ.ค. 2563
139 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ12ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 15:18:00 - 22 ธ.ค. 2563
140 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 15:14:00 - 22 ธ.ค. 2563
141 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.10ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 15:09:00 - 22 ธ.ค. 2563
142 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.6ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจของโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15:03:00 - 22 ธ.ค. 2563
143 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.5กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน 15:02:00 - 22 ธ.ค. 2563
144 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 15:01:00 - 22 ธ.ค. 2563
145 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.3โครงสร้างโรงพยาบาลสะเมิง 14:59:00 - 22 ธ.ค. 2563
146 . ประกาศทั่วไป EB8 ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานในระดับดีเ... 14:45:00 - 22 ธ.ค. 2563
147 . ประกาศทั่วไป EB8 ข้อ2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานในระดับดีเ... 14:41:00 - 22 ธ.ค. 2563
148 . ประกาศทั่วไป EB8ข้อ1บันทึกข้อความลงนามในประกาศและขอเผยแพร่ฯ 14:36:00 - 22 ธ.ค. 2563
149 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 16:19:00 - 21 ธ.ค. 2563
150 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ8รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ... 16:01:00 - 21 ธ.ค. 2563
151 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ7รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน... 15:59:00 - 21 ธ.ค. 2563
152 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ6แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯคู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15:58:00 - 21 ธ.ค. 2563
153 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ6คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15:56:00 - 21 ธ.ค. 2563
154 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ5แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯคู่มือเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 15:55:00 - 21 ธ.ค. 2563
155 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ5คู่มือเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 15:33:00 - 21 ธ.ค. 2563
156 . ประกาศทั่วไป ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 14:09:00 - 21 ธ.ค. 2563
157 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ1.7 ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั... 14:04:00 - 21 ธ.ค. 2563
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10:05:00 - 21 ธ.ค. 2563
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ 10:01:00 - 21 ธ.ค. 2563
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ1คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 11:47:00 - 18 ธ.ค. 2563
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ1แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11:45:00 - 18 ธ.ค. 2563
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ1หนังสือการจัดสรรงบประมาณ 2564 11:44:00 - 18 ธ.ค. 2563
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯและขออน... 11:41:00 - 18 ธ.ค. 2563
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่1) 10:05:00 - 18 ธ.ค. 2563
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกิน100,000บาท (ไตรมาสที่1) 10:05:00 - 18 ธ.ค. 2563
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสะเมิง 10:03:00 - 18 ธ.ค. 2563
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3หนังสือแจ้งเวียน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 09:56:00 - 18 ธ.ค. 2563
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประม... 16:27:00 - 17 ธ.ค. 2563
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ2บันทึกข้อความรายผลของแผนงานให้ผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต... 16:23:00 - 17 ธ.ค. 2563
170 . ประกาศทั่วไป EB1ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสะเมิง 15:22:00 - 17 ธ.ค. 2563
171 . ประกาศทั่วไป EB1ข้อ4รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงงานฯปีงบประมาณ... 15:21:00 - 17 ธ.ค. 2563
172 . ประกาศทั่วไป EB1ข้อ3กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสะเมิง 15:20:00 - 17 ธ.ค. 2563
173 . ประกาศทั่วไป EB1ข้อ2ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสะเมิง 15:19:00 - 17 ธ.ค. 2563
174 . ประกาศทั่วไป EB1ข้อ1บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในมาตรการฯและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ 15:16:00 - 17 ธ.ค. 2563
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(แบบ สขร.1) ไตรมาส1 14:30:00 - 17 ธ.ค. 2563
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร1) 09:43:00 - 17 ธ.ค. 2563
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร1) 09:42:00 - 16 ธ.ค. 2563
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องติดตามการทำงาน... 11:03:00 - 17 พ.ย. 2563
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร1) 10:56:00 - 11 พ.ย. 2563
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร1) 08:59:00 - 22 ต.ค. 2563
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร1) 08:58:00 - 22 ต.ค. 2563
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (มิถุนายน-กรกฏาคม2... 22:14:00 - 03 ก.ย. 2563
183 . ประกาศทั่วไป EB11แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่... 20:49:00 - 03 ก.ย. 2563
184 . ประกาศทั่วไป EB10แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่... 20:30:00 - 03 ก.ย. 2563
185 . ประกาศทั่วไป EB17 รายงานผลการกำกับติดตาม ตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตัดยอดร... 19:52:00 - 03 ก.ย. 2563
186 . ประกาศทั่วไป EB24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริย... 19:02:00 - 03 ก.ย. 2563
187 . ประกาศทั่วไป EB 24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแ... 18:26:00 - 03 ก.ย. 2563
188 . ประกาศทั่วไป EB 16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบที่ 2 15:53:00 - 03 ก.ย. 2563
189 . ประกาศทั่วไป EB25 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen... 16:50:00 - 02 ก.ย. 2563
190 . ประกาศทั่วไป EB 25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามค... 16:42:00 - 02 ก.ย. 2563
191 . ประกาศทั่วไป EB21 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ และ Print screen รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้อ... 16:31:00 - 02 ก.ย. 2563
192 . ประกาศทั่วไป EB21รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ 2 (ไตรมา... 16:19:00 - 02 ก.ย. 2563
193 . ประกาศทั่วไป EB12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ... 15:59:00 - 02 ก.ย. 2563
194 . ประกาศทั่วไป EB12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ... 15:40:00 - 02 ก.ย. 2563
195 . ประกาศทั่วไป EB 12 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ... 15:32:00 - 02 ก.ย. 2563
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ส่วนที่ 3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดจัดซื้อจัดจ... 14:46:00 - 02 ก.ย. 2563
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site (ไตรมาส4) 13:58:00 - 02 ก.ย. 2563
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 12:00:00 - 02 ก.ย. 2563
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 11:58:00 - 02 ก.ย. 2563
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 11:56:00 - 02 ก.ย. 2563
201 . ประกาศทั่วไป EB 16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทัวไป รอบที่ 2 15:56:00 - 31 ส.ค. 2563
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ส่วนที่2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 15:16:00 - 31 ส.ค. 2563
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร1) 09:36:00 - 20 ส.ค. 2563
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร1) 09:33:00 - 20 ส.ค. 2563
205 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 11:39:00 - 08 ก.ค 2563
206 . ประกาศทั่วไป EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2563 รอบที่ ... 15:34:00 - 18 มิ.ย. 2563
207 . ประกาศทั่วไป EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2563 รอบที่ ... 15:33:00 - 18 มิ.ย. 2563
208 . ประกาศทั่วไป EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี2563 รอบที่ ... 15:31:00 - 18 มิ.ย. 2563
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส3) 13:36:00 - 18 มิ.ย. 2563
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส3) 13:34:00 - 18 มิ.ย. 2563
211 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:50:00 - 17 มิ.ย. 2563
212 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:49:00 - 17 มิ.ย. 2563
213 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:49:00 - 17 มิ.ย. 2563
214 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:48:00 - 17 มิ.ย. 2563
215 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:47:00 - 17 มิ.ย. 2563
216 . ประกาศทั่วไป EB 7 มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วย... 18:47:00 - 17 มิ.ย. 2563
217 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:38:00 - 17 มิ.ย. 2563
218 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:37:00 - 17 มิ.ย. 2563
219 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:37:00 - 17 มิ.ย. 2563
220 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:36:00 - 17 มิ.ย. 2563
221 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:36:00 - 17 มิ.ย. 2563
222 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:35:00 - 17 มิ.ย. 2563
223 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 18:33:00 - 17 มิ.ย. 2563
224 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:22:00 - 17 มิ.ย. 2563
225 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:22:00 - 17 มิ.ย. 2563
226 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:21:00 - 17 มิ.ย. 2563
227 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:20:00 - 17 มิ.ย. 2563
228 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:20:00 - 17 มิ.ย. 2563
229 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด... 18:18:00 - 17 มิ.ย. 2563
230 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ... 13:13:00 - 12 มิ.ย. 2563
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ส่วนที่3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3) 18:01:00 - 11 มิ.ย. 2563
232 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:52:00 - 11 มิ.ย. 2563
233 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:51:00 - 11 มิ.ย. 2563
234 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:50:00 - 11 มิ.ย. 2563
235 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:48:00 - 11 มิ.ย. 2563
236 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:47:00 - 11 มิ.ย. 2563
237 . ประกาศทั่วไป EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 11:46:00 - 11 มิ.ย. 2563
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงินสูงสุด ไตรมาส 3 ปีงบปร... 19:47:00 - 10 มิ.ย. 2563
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.1เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงิน 5,000.-บาท ขึ้นไป ไตรม... 19:45:00 - 10 มิ.ย. 2563
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563(1 มีนาคม 2563 - 31 พฤ... 18:33:00 - 10 มิ.ย. 2563
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) 16:10:00 - 10 มิ.ย. 2563
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) 16:10:00 - 10 มิ.ย. 2563
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) 16:09:00 - 10 มิ.ย. 2563
244 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลสะเมิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ... 13:48:00 - 15 พ.ค. 2563
245 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 10:45:00 - 22 ม.ย. 2563
246 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 15:00:00 - 14 มี.ค. 2563
247 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:54:00 - 14 มี.ค. 2563
248 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:53:00 - 14 มี.ค. 2563
249 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:53:00 - 14 มี.ค. 2563
250 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:52:00 - 14 มี.ค. 2563
251 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง 14:50:00 - 14 มี.ค. 2563
252 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:36:00 - 14 มี.ค. 2563
253 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:19:00 - 14 มี.ค. 2563
254 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:18:00 - 14 มี.ค. 2563
255 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:18:00 - 14 มี.ค. 2563
256 . ประกาศทั่วไป EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้... 13:16:00 - 14 มี.ค. 2563
257 . ประกาศทั่วไป EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:52:00 - 14 มี.ค. 2563
258 . ประกาศทั่วไป EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:33:00 - 14 มี.ค. 2563
259 . ประกาศทั่วไป EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:32:00 - 14 มี.ค. 2563
260 . ประกาศทั่วไป EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:31:00 - 14 มี.ค. 2563
261 . ประกาศทั่วไป EB18การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 12:30:00 - 14 มี.ค. 2563
262 . ประกาศทั่วไป EB24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริย... 20:58:00 - 13 มี.ค. 2563
263 . ประกาศทั่วไป EB24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ... 20:56:00 - 13 มี.ค. 2563
264 . ประกาศทั่วไป EB23 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร... 19:20:00 - 13 มี.ค. 2563
265 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมา... 19:05:00 - 13 มี.ค. 2563
266 . ประกาศทั่วไป EB23การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ... 19:03:00 - 13 มี.ค. 2563
267 . ประกาศทั่วไป EB23การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมา... 19:00:00 - 13 มี.ค. 2563
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) 18:23:00 - 13 มี.ค. 2563
269 . ประกาศทั่วไป EB 12การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (รอบที่... 16:37:00 - 13 มี.ค. 2563
270 . ประกาศทั่วไป EB 12การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (รอบที่... 16:35:00 - 13 มี.ค. 2563
271 . ประกาศทั่วไป EB 12การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (รอบที่... 16:33:00 - 13 มี.ค. 2563
272 . ประกาศทั่วไป EB9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสะเมิง 13:58:00 - 13 มี.ค. 2563
273 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8. คู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยใน 13:23:00 - 13 มี.ค. 2563
274 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 11:47:00 - 13 มี.ค. 2563
275 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้... 11:35:00 - 13 มี.ค. 2563
276 . ประกาศทั่วไป EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 10:50:00 - 13 มี.ค. 2563
277 . ประกาศทั่วไป EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 10:43:00 - 13 มี.ค. 2563
278 . ประกาศทั่วไป EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 10:39:00 - 13 มี.ค. 2563
279 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:55:00 - 13 มี.ค. 2563
280 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:55:00 - 13 มี.ค. 2563
281 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:53:00 - 13 มี.ค. 2563
282 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:53:00 - 13 มี.ค. 2563
283 . ประกาศทั่วไป EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินก... 08:49:00 - 13 มี.ค. 2563
284 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:52:00 - 10 มี.ค. 2563
285 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:30:00 - 10 มี.ค. 2563
286 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:29:00 - 10 มี.ค. 2563
287 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:29:00 - 10 มี.ค. 2563
288 . ประกาศทั่วไป EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสะเมิง 11:27:00 - 10 มี.ค. 2563
289 . ประกาศทั่วไป EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผน... 10:14:00 - 06 มี.ค. 2563
290 . ประกาศทั่วไป EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผน... 09:53:00 - 06 มี.ค. 2563
291 . ประกาศทั่วไป EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผ... 09:45:00 - 06 มี.ค. 2563
292 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 18:07:00 - 05 มี.ค. 2563
293 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 17:55:00 - 05 มี.ค. 2563
294 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 17:54:00 - 05 มี.ค. 2563
295 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 17:54:00 - 05 มี.ค. 2563
296 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 17:52:00 - 05 มี.ค. 2563
297 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 13:55:00 - 05 มี.ค. 2563
298 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 12:01:00 - 05 มี.ค. 2563
299 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 12:00:00 - 05 มี.ค. 2563
300 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:41:00 - 04 มี.ค. 2563
301 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:40:00 - 04 มี.ค. 2563
302 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:40:00 - 04 มี.ค. 2563
303 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:39:00 - 04 มี.ค. 2563
304 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:38:00 - 04 มี.ค. 2563
305 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:38:00 - 04 มี.ค. 2563
306 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:37:00 - 04 มี.ค. 2563
307 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:36:00 - 04 มี.ค. 2563
308 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 21:35:00 - 04 มี.ค. 2563
309 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.11จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 13:47:00 - 01 มี.ค. 2563
310 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13:41:00 - 01 มี.ค. 2563
311 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปล... 13:39:00 - 01 มี.ค. 2563
312 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 13:38:00 - 01 มี.ค. 2563
313 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 13:35:00 - 01 มี.ค. 2563
314 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100,000บ... 13:42:00 - 28 ก.พ. 2563
315 . ประกาศทั่วไป EB 11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของโรงพยาบา... 11:31:00 - 28 ก.พ. 2563
316 . ประกาศทั่วไป EB 11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของโรงพยาบา... 11:28:00 - 28 ก.พ. 2563
317 . ประกาศทั่วไป EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของโรงพยาบาลสะเมิง 08:58:00 - 28 ก.พ. 2563
318 . ประกาศทั่วไป EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของโรงพยาบาลสะเมิง 08:55:00 - 28 ก.พ. 2563
319 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:52:00 - 27 ก.พ. 2563
320 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:51:00 - 27 ก.พ. 2563
321 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:49:00 - 27 ก.พ. 2563
322 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:49:00 - 27 ก.พ. 2563
323 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:48:00 - 27 ก.พ. 2563
324 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:46:00 - 27 ก.พ. 2563
325 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:45:00 - 27 ก.พ. 2563
326 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:42:00 - 27 ก.พ. 2563
327 . ประกาศทั่วไป EB 16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลส... 14:40:00 - 27 ก.พ. 2563
328 . ประกาศทั่วไป EB14 ขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อช้าราช... 17:29:00 - 26 ก.พ. 2563
329 . ประกาศทั่วไป EB14 ขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อช้าราช... 17:27:00 - 26 ก.พ. 2563
330 . ประกาศทั่วไป EB14 ขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อช้าราช... 17:25:00 - 26 ก.พ. 2563
331 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 16:03:00 - 25 ก.พ. 2563
332 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 15:44:00 - 25 ก.พ. 2563
333 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 15:43:00 - 25 ก.พ. 2563
334 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 15:43:00 - 25 ก.พ. 2563
335 . ประกาศทั่วไป EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์... 15:40:00 - 25 ก.พ. 2563
336 . ประกาศทั่วไป EB 15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประมาณ 2563 14:56:00 - 25 ก.พ. 2563
337 . ประกาศทั่วไป EB 15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประมาณ 2563 14:51:00 - 25 ก.พ. 2563
338 . ประกาศทั่วไป EB 15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประมาณ 2563 14:50:00 - 25 ก.พ. 2563
339 . ประกาศทั่วไป EB 15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประมาณ 2563 14:47:00 - 25 ก.พ. 2563
340 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 14:27:00 - 25 ก.พ. 2563
341 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 13:48:00 - 25 ก.พ. 2563
342 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 13:47:00 - 25 ก.พ. 2563
343 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 13:43:00 - 25 ก.พ. 2563
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) 16:46:00 - 24 ก.พ. 2563
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) 16:32:00 - 24 ก.พ. 2563
346 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:29:00 - 16 ธ.ค. 2562
347 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:28:00 - 16 ธ.ค. 2562
348 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:26:00 - 16 ธ.ค. 2562
349 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:07:00 - 16 ธ.ค. 2562
350 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 16:08:00 - 13 ธ.ค. 2562
351 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:57:00 - 13 ธ.ค. 2562
352 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:52:00 - 13 ธ.ค. 2562
353 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:51:00 - 13 ธ.ค. 2562
354 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:43:00 - 13 ธ.ค. 2562
355 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2562 15:27:00 - 13 ธ.ค. 2562
356 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2562 15:01:00 - 13 ธ.ค. 2562
357 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2562 14:58:00 - 13 ธ.ค. 2562
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) 15:37:00 - 12 ธ.ค. 2562
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) 15:34:00 - 12 ธ.ค. 2562
362 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ข... 11:01:00 - 23 ก.ย. 2562
363 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขั... 16:01:00 - 17 ก.ย. 2562
364 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน มิถุนายน 2562 15:04:00 - 09 ส.ค. 2562
365 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน เมษายน 2562 15:03:00 - 09 ส.ค. 2562
366 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน พฤษภาคม 2562 15:03:00 - 09 ส.ค. 2562
367 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน มีนาคม 2562 14:49:00 - 09 ส.ค. 2562
368 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปรอบ6เดือน (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562... 13:34:00 - 09 ส.ค. 2562
369 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ6เดือน (มีนาคม 2562-กรกฎา... 13:32:00 - 09 ส.ค. 2562
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09:48:00 - 25 ก.ค 2562
373 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลสะเมิง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญช... 16:27:00 - 03 ก.ค 2562
374 . ประกาศทั่วไป นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง 13:24:00 - 21 มิ.ย. 2562
375 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาร... 13:04:00 - 21 มิ.ย. 2562
376 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 21:41:00 - 20 มิ.ย. 2562
377 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 21:32:00 - 20 มิ.ย. 2562
378 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาร... 20:35:00 - 18 มิ.ย. 2562
379 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด กุมภาพันธ์ 2562.pdf 15:09:00 - 15 มิ.ย. 2562
380 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด ธันวาคม 2561.pdf 15:05:00 - 15 มิ.ย. 2562
381 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด มกราคม 2562.pdf 15:05:00 - 15 มิ.ย. 2562
382 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด พฤศจิกายน 2561.pdf 15:02:00 - 15 มิ.ย. 2562
383 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวดตุลาคม 2561.pdf 15:01:00 - 15 มิ.ย. 2562
384 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) 15:15:00 - 14 มิ.ย. 2562
385 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
386 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
387 . ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลสะเมิง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ... 10:23:00 - 04 มิ.ย. 2562
388 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ว... 19:03:00 - 28 มี.ค. 2562
389 . ประกาศทั่วไป คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance โรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประม... 10:43:00 - 13 มี.ค. 2562
390 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) 15:07:00 - 12 มี.ค. 2562
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (สขร.1) 14:57:00 - 12 มี.ค. 2562
392 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) 14:41:00 - 12 มี.ค. 2562
393 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสะเมิง 14:41:00 - 08 มี.ค. 2562
394 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน 09:54:00 - 01 มี.ค. 2562
395 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุ... 13:28:00 - 25 ธ.ค. 2561
396 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแล... 13:33:00 - 24 ธ.ค. 2561
397 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 14:38:00 - 20 ธ.ค. 2561
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้... 14:22:00 - 20 ธ.ค. 2561
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10:03:00 - 20 ธ.ค. 2561
400 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1) 09:36:00 - 20 ธ.ค. 2561
401 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (สขร.1) 14:02:00 - 04 ธ.ค. 2561
402 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย 15:04:00 - 29 พ.ย. 2561
403 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14:46:00 - 09 พ.ย. 2561
404 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผล เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 15:27:00 - 22 ส.ค. 2561
405 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:26:00 - 04 ก.ค 2561
406 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:25:00 - 06 มิ.ย. 2561
407 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:21:00 - 03 พ.ค. 2561
408 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:19:00 - 05 ม.ย. 2561
409 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องนึ่ง 700 ลิตร 15:15:00 - 05 ก.พ. 2561
410 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 15:09:00 - 01 ก.พ. 2561
411 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด 15:08:00 - 01 ก.พ. 2561
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ชม. 118 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซิ้อสั่งจ้าง 15:06:00 - 01 ก.พ. 2561
413 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 15:05:00 - 01 ก.พ. 2561
414 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะรถยนต์ toyota 14:51:00 - 25 ธ.ค. 2560
415 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ nisson 14:49:00 - 20 ธ.ค. 2560
416 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ 13:52:00 - 24 พ.ย. 2560
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา