หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ITA รพ.สะเมิง 2562

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
        EB3 1.2 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภาระกิจหลักของหน่วงงาน
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ 
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ปัจจุบัน
       EB9 1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
       EB9 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       EB9 1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกร
       EB9 ข้อ3 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ของโรงพยาบาล
EB10 หน่วยงานมีเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB13 การวางมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
EB14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตตำไปเผยแพร่ลงเว็บไซด์
EB14.2 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
EB16 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
          EB16.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
BE17มาตรการ กลไก หรือการวางระบบการป้องกันการรับสินบน
EB18 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
          EB19.1 การของเจ้าหน้าที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
          EB19.2 หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างคึณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาโปร่งใส
EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB25 การกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา