หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป EB21รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2562 ครั้งที่ 2... 15:00:00 - 22 ส.ค. 2562
2 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(1 มิถุนายน 25... 14:43:00 - 16 ส.ค. 2562
3 . ประกาศทั่วไป EB2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(1 มกราคม 2562... 14:37:00 - 16 ส.ค. 2562
4 . ประกาศทั่วไป EB14 ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนา... 13:38:00 - 16 ส.ค. 2562
5 . ประกาศทั่วไป EB21 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานครั้ง... 15:56:00 - 12 ส.ค. 2562
6 . ประกาศทั่วไป EB 24 การติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 4 15:54:00 - 09 ส.ค. 2562
7 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน มิถุนายน 2562 15:04:00 - 09 ส.ค. 2562
8 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน เมษายน 2562 15:03:00 - 09 ส.ค. 2562
9 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน พฤษภาคม 2562 15:03:00 - 09 ส.ค. 2562
10 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน มีนาคม 2562 14:49:00 - 09 ส.ค. 2562
11 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปรอบ6เดือน (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562... 13:34:00 - 09 ส.ค. 2562
12 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ6เดือน (มีนาคม 2562-กรกฎา... 13:32:00 - 09 ส.ค. 2562
13 . ประกาศทั่วไป EB8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ฯ(มีนาคม 256... 11:54:00 - 09 ส.ค. 2562
14 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ2.2.3รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ตามกร... 10:47:00 - 09 ส.ค. 2562
15 . ประกาศทั่วไป EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของบุคคลา... 09:23:00 - 09 ส.ค. 2562
16 . ประกาศทั่วไป โฟลชาร์ต ไตรมาส 4 (3)การบริบาลมารดาหลังคลอด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 12:02:00 - 01 ส.ค. 2562
17 . ประกาศทั่วไป โฟลชาร์ต ไตรมาส 4 (1)การอบไอน้ำสมุนไพร กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 12:01:00 - 01 ส.ค. 2562
18 . ประกาศทั่วไป โฟลชาร์ต ไตรมาส 4 (2)แพทย์แผนไทยรวม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 12:01:00 - 01 ส.ค. 2562
19 . ประกาศทั่วไป โฟลชาร์ต ไตรมาส 3 (2) การประคบเพื่อการรักษา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 12:00:00 - 01 ส.ค. 2562
20 . ประกาศทั่วไป โฟลชาร์ต ไตรมาส 3 (1)การบริบาลมารดาหลังคลอด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 11:59:00 - 01 ส.ค. 2562
21 . ประกาศทั่วไป โฟลชาร์ต ไตรมาส 2 กระบวนการขั้นตอนการการบริการนวดเพื่อการรักษา กลุ่มงานการแพทย์แ... 11:58:00 - 01 ส.ค. 2562
22 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 4(3) ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก กลุ... 14:31:00 - 23 ก.ค 2562
23 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 4(2) ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยใน กลุ่... 14:29:00 - 23 ก.ค 2562
24 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 3(2) การให้บริการคลินิกเบาหวานกลุ่ม งา... 14:27:00 - 23 ก.ค 2562
25 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 4(1)การให้บริการคลินิกความดันโลหิตสูง ... 14:27:00 - 23 ก.ค 2562
26 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 3(1) ผนผังแสดงกระบวนการทำงาน งานห้องค... 14:26:00 - 23 ก.ค 2562
27 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 2 ขั้นตอนการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุ... 14:25:00 - 23 ก.ค 2562
28 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 4 (3) กระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานก... 14:24:00 - 23 ก.ค 2562
29 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 4 (2) กระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานก... 14:21:00 - 23 ก.ค 2562
30 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 4 (1) กระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานก... 14:20:00 - 23 ก.ค 2562
31 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 3 (2)กระบวนการ งานบริการผู้ป่วยใน กลุ่... 14:19:00 - 23 ก.ค 2562
32 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 3 (1)กระบวนการ งานบริการผู้ป่วยนอก กลุ... 11:17:00 - 23 ก.ค 2562
33 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 2 ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์กายภาพบำบัด กลุ่... 11:16:00 - 23 ก.ค 2562
34 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 4(3)แนวปฏิบัติในการอุดฟัน กลุ่มงานทัน... 14:00:00 - 19 ก.ค 2562
35 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาสไตรมาส 4(2)แนวปฏิบัติในการถอนฟัน กลุ่มง... 13:59:00 - 19 ก.ค 2562
36 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 4(1) แนวทางปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพเ... 13:57:00 - 19 ก.ค 2562
37 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 3(1) แนวเวชปฏิบัติทางทันตกรรมในผู้ป่วย... 13:55:00 - 19 ก.ค 2562
38 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 3(2) แนวเวชปฏิบัติทางทันตกรรมในผู้ป่วย... 13:55:00 - 19 ก.ค 2562
39 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โฟล์ชาร์ต ไตรมาส 2 การคัดกรองผู้ป่วยทันตกรรม กลุ่มงานทั... 13:52:00 - 19 ก.ค 2562
40 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 (3)โฟลชาร์ตงานธุรการ การขอใช้รถราชการ 14:46:00 - 12 ก.ค 2562
41 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตยมาส 4 3.กระบวนการปฏิบัติงาน การสรุปรายงานบริหาร... 11:29:00 - 12 ก.ค 2562
42 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตยมาส 4 2.กระบวนการปฏิบัติงานการเบิก-จ่ายยา กลุ่ม... 11:28:00 - 12 ก.ค 2562
43 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตยมาส 4 1.กระบวนการควบคุม เก็บรักษา กลุ่มงานเภสัช... 11:27:00 - 12 ก.ค 2562
44 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตยมาส 3 2.กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจรับ กลุ่มงานเ... 11:25:00 - 12 ก.ค 2562
45 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตยมาส 3 1.กระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ กระบวนงาน... 11:24:00 - 12 ก.ค 2562
46 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตยมาส 2 กระบวนงานการจัดทาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ... 11:23:00 - 12 ก.ค 2562
47 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 3.กระบวนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วย... 10:47:00 - 12 ก.ค 2562
48 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 2.กระบวนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วย... 10:39:00 - 12 ก.ค 2562
49 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 1.กระบวนงานการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล (สิท... 10:38:00 - 12 ก.ค 2562
50 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 2.กระบวนการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่... 10:37:00 - 12 ก.ค 2562
51 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 1.การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC กลุ่ม... 10:36:00 - 12 ก.ค 2562
52 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 กระบวนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอ... 10:26:00 - 12 ก.ค 2562
53 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 3.การสรุปรายงานบริหารวัสดุวิทย์ฯ กลุ่มงานเทคนิ... 10:21:00 - 12 ก.ค 2562
54 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 2. กระบวนการปฏิบัติงานการเบิก-จ่าย กลุ่มงานเทค... 10:17:00 - 12 ก.ค 2562
55 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 1.กระบวนการควบคุม เก็บรักษาวัสดุของ กลุ่มงานเ... 10:16:00 - 12 ก.ค 2562
56 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 1. กระบวนงานการจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุของ กลุ่... 10:15:00 - 12 ก.ค 2562
57 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 2.กระบวนงานการดำเนินงานคลังวัสดุของ กลุ่มงานเท... 10:15:00 - 12 ก.ค 2562
58 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมกระบวนการบริการท... 10:13:00 - 12 ก.ค 2562
59 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 (2) กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 10:12:00 - 12 ก.ค 2562
60 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 (3) กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 10:12:00 - 12 ก.ค 2562
61 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 (1) กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 10:11:00 - 12 ก.ค 2562
62 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 (1) กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 10:10:00 - 12 ก.ค 2562
63 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 (2) กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 10:10:00 - 12 ก.ค 2562
64 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 10:08:00 - 12 ก.ค 2562
65 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 โฟลชาร์ตงานพัสดุ การส่งซ่อมพัสดุ 10:34:00 - 08 ก.ค 2562
66 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 โฟลชาร์ตงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 10:32:00 - 08 ก.ค 2562
67 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 โฟลชาร์ตงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 10:31:00 - 08 ก.ค 2562
68 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 โฟลชาร์ตงานธุรการ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 10:30:00 - 08 ก.ค 2562
69 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 โฟลชาร์ตงานธุรการ การขออนุญาตลาทุกประเภท 10:26:00 - 08 ก.ค 2562
70 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 โฟลชาร์ตงานการเงินและบัญชี ขอเบิกเงินค่าใช้จ่า... 10:21:00 - 08 ก.ค 2562
71 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 โฟลชาร์ตงานการเงินและบัญชี ขอเบิกเงินค่าใช้จ่า... 10:19:00 - 08 ก.ค 2562
72 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4 โฟลชาร์ตงานการเงินและบัญชีการเบิกตรง 10:18:00 - 08 ก.ค 2562
73 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 โฟลชาร์ตงานพัสดุ แผนจัดซื้อ 10:17:00 - 08 ก.ค 2562
74 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 โฟลชาร์ตงานพัสดุ บริหารคลัง 10:16:00 - 08 ก.ค 2562
75 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 โฟลชาร์ตงานธุรการ การรับหนังสือ 09:23:00 - 08 ก.ค 2562
76 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 โฟลชาร์ตงานธุรการ การส่งหนังสือ 09:20:00 - 08 ก.ค 2562
77 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 งานการเงินและบัญชี(การเงิน แผนรายได้) กลุ่มงาน... 13:33:00 - 05 ก.ค 2562
78 . ประกาศทั่วไป EB9ไตรมาส 3 งานการเงินและบัญชี(การเงิน เบิกตรง) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 13:27:00 - 05 ก.ค 2562
79 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน โฟลชาร์ต งานธุรการ (การส่งหนังสือ) กลุ่มงานบริหารทั่... 13:26:00 - 05 ก.ค 2562
80 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน โฟลชาร์ต งานธุรการ (การรับหนังสือ) กลุ่มงานบริหารทั่... 13:13:00 - 05 ก.ค 2562
81 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตยมาส2 งานพัสดุ(การจัดทำแผนการจัดหางบลงทุน) กลุ่ม... 11:06:00 - 05 ก.ค 2562
82 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตยมาส2 งานธุรการ(การลา) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10:44:00 - 05 ก.ค 2562
83 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน โฟลชาร์ต ไตรมาส 2งานการเงินและบัญชี(การเงินUC) กลุ่ม... 10:31:00 - 05 ก.ค 2562
84 . ประกาศทั่วไป EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน 11:13:00 - 28 มิ.ย. 2562
85 . ประกาศทั่วไป EB9 มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน 14:16:00 - 21 มิ.ย. 2562
86 . ประกาศทั่วไป นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง 13:24:00 - 21 มิ.ย. 2562
87 . ประกาศทั่วไป EB 22 การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ... 12:59:00 - 21 มิ.ย. 2562
88 . ประกาศทั่วไป EB 18 การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยง... 12:58:00 - 21 มิ.ย. 2562
89 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 21:32:00 - 20 มิ.ย. 2562
90 . ประกาศทั่วไป EB21 การจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางร... 16:24:00 - 20 มิ.ย. 2562
91 . ประกาศทั่วไป EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 16:23:00 - 15 มิ.ย. 2562
92 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด กุมภาพันธ์ 2562.pdf 15:09:00 - 15 มิ.ย. 2562
93 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด ธันวาคม 2561.pdf 15:05:00 - 15 มิ.ย. 2562
94 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด มกราคม 2562.pdf 15:05:00 - 15 มิ.ย. 2562
95 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด พฤศจิกายน 2561.pdf 15:02:00 - 15 มิ.ย. 2562
96 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวดตุลาคม 2561.pdf 15:01:00 - 15 มิ.ย. 2562
97 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ3 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ของโรงพยาบาล 14:02:00 - 15 มิ.ย. 2562
98 . ประกาศทั่วไป EB24รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอ... 13:29:00 - 15 มิ.ย. 2562
99 . ประกาศทั่วไป EB23 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... 15:53:00 - 14 มิ.ย. 2562
100 . ประกาศทั่วไป EB19 หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างคึณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต แ... 11:06:00 - 14 มิ.ย. 2562
101 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ1 การของเจ้าหน้าที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 10:58:00 - 14 มิ.ย. 2562
102 . ประกาศทั่วไป EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งในโรงพยาบาล 10:45:00 - 14 มิ.ย. 2562
103 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1.2 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 14:48:00 - 12 มิ.ย. 2562
104 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป... 11:08:00 - 12 มิ.ย. 2562
105 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตตำไปเผยแพร่ลงเว็บไซด์ 11:04:00 - 12 มิ.ย. 2562
106 . ประกาศทั่วไป EB9 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 16:40:00 - 04 มิ.ย. 2562
107 . ประกาศทั่วไป EB9 1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกร... 16:38:00 - 04 มิ.ย. 2562
108 . ประกาศทั่วไป EB9 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 16:36:00 - 04 มิ.ย. 2562
109 . ประกาศทั่วไป EB9 1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง 16:25:00 - 04 มิ.ย. 2562
110 . ประกาศทั่วไป EB9 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 16:20:00 - 04 มิ.ย. 2562
111 . ประกาศทั่วไป EB9 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายฯ 16:15:00 - 04 มิ.ย. 2562
112 . ประกาศทั่วไป EB9 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 16:12:00 - 04 มิ.ย. 2562
113 . ประกาศทั่วไป EB16 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18:26:00 - 27 พ.ค. 2562
114 . ประกาศทั่วไป EB16 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 18:24:00 - 27 พ.ค. 2562
115 . ประกาศทั่วไป EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานน/โครงการ ตามภารกิจหลักข... 09:08:00 - 28 มี.ค. 2562
116 . ประกาศทั่วไป EB 5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนในการดำเนินงานตามภารก... 09:06:00 - 28 มี.ค. 2562
117 . ประกาศทั่วไป BE17มาตรการ กลไก หรือการวางระบบการป้องกันการรับสินบน 21:53:00 - 27 มี.ค. 2562
118 . ประกาศทั่วไป EB 18 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน 21:37:00 - 27 มี.ค. 2562
119 . ประกาศทั่วไป EB13 การวางมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเ... 21:13:00 - 27 มี.ค. 2562
120 . ประกาศทั่วไป EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการ... 20:39:00 - 27 มี.ค. 2562
121 . ประกาศทั่วไป ITA (EB8) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร... 15:12:00 - 27 มี.ค. 2562
122 . ประกาศทั่วไป คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance โรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประม... 10:43:00 - 13 มี.ค. 2562
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา
 HosThai.com