หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

        EB3 1.2 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภาระกิจหลักของหน่วงงาน
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ 
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ปัจจุบัน
    EB9 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
    EB9 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย
    EB9 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
    EB9 1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
    EB9 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    EB9 1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกร
    EB9 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)	
    EB9 ข้อ3 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ของโรงพยาบาล
EB10 หน่วยงานมีเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB13 การวางมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

EB14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตตำไปเผยแพร่ลงเว็บไซด์

EB14.2 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
EB16 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
          EB16.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
BE17มาตรการ กลไก หรือการวางระบบการป้องกันการรับสินบน
EB18 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
          EB19.1 การของเจ้าหน้าที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
          EB19.2 หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างคึณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาโปร่งใ
EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
EB22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนที่เกี่ยวข้อง
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
EB 25 การกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
 
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา
 HosThai.com